Veilig Sportklimaat

Gezien de recente maatschappelijke ontwikkelingen heeft Futura besloten een pakket aan maatregelen van het KNKV en NOC*NSF voor een veilig sportklimaat te implementeren binnen de vereniging. Futura neemt hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en streeft ernaar een zo prettig en veilig mogelijk sportklimaat te creëren voor al haar leden. De maatregelen bestaan uit:
- Verplichtstelling van een Verklaring Omtrent Gedrag voor alle vrijwilligers die in direct contact met minderjarigen staan;
- Het opstellen van gedrags- en omgangsregels voor zowel spelers als coaches / andere vrijwilligers;
- Het aanstellen van een tweetal vertrouwenscontactpersonenen.
Via verscheidene wegen -waaronder de ALV en de website- bent u reeds geïnformeerd en zult geïnformeerd blijven over deze en aanvullende maatregelen. Op deze pagina worden de maatregelen beschreven en kunt u verdere informatie vinden. 

  

Verklaring Omtrent Gedrag

Alle vrijwilligers die binnen Futura in direct contact staan met minderjarigen zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het betreft hier: jeugdtrainers, kampleiders, leden van de KidsActief, leden van de WOB en alle leden van het bestuur.
Het bezit van deze VOG geeft aan dat de vrijwilliger door het ministerie van justitie is nagetrokken en dat er geen bezwaren zijn gevonden voor het uitoefenen van een functie waarbij de vrijwilliger in contact staat met minderjarigen.
Futura wil benadrukken dat het de verplichtstelling van een VOG niet heeft ingevoerd als blijk van wantrouwen tegenover de eigen leden, maar dat het slechts preventief handelt en een maatschappelijk signaal afgeeft.
Meer weten over de VOG? Kijk dan op:

Gedrags- en Omgangsregels

 
Het NOC*NSF heeft een aantal gedrags- en omgangsregels -die bijdragen aan prettig en veilig sportklimaat- gepubliceerd voor gebruik binnen sportverenigingen. Futura neemt deze regels ter harte en heeft ze in een 'Futura-jasje' gestroken voor gebruik binnen de eigen vereniging.
 
Alvorens u verder leest is het van belang te beseffen dat er tussen gedrags- en omgangsregels enkele essentiële verschillen bestaan bestaan. De gedragsregels zijn van toepassing op alle begeleiders die een taak vervullen waarvoor een VOG vereist is. De omgangsregels gelden voor alle leden en anderszins bij Futura betrokkenen. De gedragsregels zullen in de toekomst opgenomen worden in het huishoudelijk reglement en de eindverantwoordelijkheid voor de naleving van deze regels ligt bij het bestuur. De omgangsregels zijn vrijer van aard, de regels zullen niet opgenomen worden in het huishoudelijk reglement. Het streven is dat deze regels 'ingeburgerd' raken binnen de vereniging en dat iedereen elkaar aanspreekt op gedrag dat niet in overeenstemming met deze regels is.
 
Gedragsregels
 
Door het aanvaarden van een functie als begeleider binnen één of meerdere van de hiervoor genoemde groepe conformeert te begeleider zich aan de geldende gedragsregels. De gedragsregels zijn van toepassing (a) op Futura, (b) tijdens activiteiten van en met Futura (c) in alle andere situaties waarin de begeleider Futura -op enige wijze- vertegenwoordigt. De gestelde regels gelden ook bij omgang via social media.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Het bestuur van K.V. Futura is eindverantwoordelijk voor de naleving van deze regels.
 
1. De begeleider heeft een voorbeeldfunctie en wordt hierom in het bijzonder geacht de geldende omgangsregels -zoals deze gepubliceerd zijn op de website van Futura- na te leven.
2. De begeleider bezit een machtspositie ten opzichte van de sporter. De begeleider is zich hier te allen tijde van bewust en misbruikt deze machtspositie niet.
3. De begeleider zal geen (im)materiële vergoedingen geven aan / ontvangen van de sporter met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen / ontvangen
4. De begeleider gaat niet verder in op het privéleven van de speler dan noodzakelijk is voor de trainingen, het functioneren van de speler in het team en dan gebruikelijk is in een sportieve relatie tussen begeleider en sporter.
5. De begeleider respecteert de privacy van de sporter
6. De begeleider zorgt dat er geen ongepaste onderwerpen besproken worden met / in het bijzijn van de sporter. Expliciet vallen hieronder: seksueel getinte opmerkingen, onderwerpen of grappen.
7. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel van aard zal worden/wordt ervaren.
8. Seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd.
9. De begeleider heeft de plicht –voor zover dit in zijn vermogen ligt- op te komen voor de veiligheid en het welbevinden van de sporter. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de geldende gedrags- en/of omgangsregels zal hij hierop actie ondernemen.
 
Omgangsregels
 
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk, persoonlijk leven of seksuele voorkeur.
13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

VertrouwensContactPersoon (VCP)

De VCP is de persoon waar u naar toe kan met persoonlijke problemen die u niet direct met anderen binnen de vereniging kan bespreken. De VCP staat los van het bestuur van Futura en zal alleen in uitzonderlijke gevallen -in overleg- contact opnemen met het bestuur. De VCP is niet per sé een oplosser van uw probleem, maar hij / zij zal u een luisterend oor beiden en zal proberen u in contact te brengen met de juiste personen / instanties. De VCP is professioneel en werkt geprotocolleerd.

Meer weten over de VCP? Kijk dan op:
 
 
 
Futura heeft ervoor gekozen een tweetal vertrouwenscontactpersonen aan te stellen; één man en één vrouw. Beide VCP's lopen al jaren bij Futura rond en hebben ervaring met zaken die komen kijken bij de taken van een VCP. Futura hoopt haar VCP's nooit nodig te hebben, desalniettemin stellen ze zich hieronder even aan u voor:
 
Joyce van den Barselaar:                                  
Ik ben Joyce van den Barselaar en ben vanaf mijn 7e jaar lid van een korfbalvereniging. Eerst was ik lid bij VES en vanaf 1990 ben ik lid van Futura. Tot mijn 34ste ben ik als spelend lid betrokken geweest, de laatste jaren als toeschouwer van (vooral) mijn 3 kinderen die ook bij Futura korfballen. Ik ben binnen Futura al eerder als vrijwilliger betrokken geweest, als lid van de jeugdcommissie, de TC en als voorzitter van de kantine commissie. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij LIMOR. Ik begeleid mensen, al dan niet met een psychiatrische stoornis, die dak of thuisloos zijn geworden naar een eigen woning, schuldhulpverlening en indien nodig naar psychologische hulpverlening. Daarnaast zorg ik voor mijn 3 dochters,en ben in het weekend regelmatig te vinden bij Futura. JoycevdBarselaar 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
   
Ton van Es:  
Mijn naam is Ton van Es en ben vanaf de oprichting van Futura in 1990 actief binnen de vereniging. Ik heb zelf nooit gekorfbald, maar ik heb wel ruim 40 jaar voetbal gespeeld. Voor Futura ben ik ruim twaalf jaar als voorzitter van de jeugdcommissie en tevens bestuurslid actief geweest.
In 2010 ben ik gestopt met werken. Ik heb 35 jaar bij Shell gewerkt. De laatste 15 jaar als adviseur op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De vrije tijd die ik kreeg gaf mij weer de mogelijkheid om een aantal taken binnen de vereniging op te pakken en hiermee het bestuur en de vereniging te ondersteunen. Verder ben ik vaak op Futura de vinden (voornamelijk) tijdens de wedstrijden van Futura 1.
TonvanEs 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
 
Mocht jij / u met zaken zitten die jij / u met een vertrouwenspersoon wil(t) bespreken en wil(t) je/u in contact willen treden met Ton en/of Joyce dan kan dat per e-mail op de bovengenoemde mailadressen.
 

 

 

 

 

DNV